รูปแบบพื้นที่สีเขียวในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2009 inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, "The green storey: Analyzing Green Space Quality in Condominium", INTA-SEGA 2009 building innovation, technology & tradition, 2 - 4 ธันวาคม 2009, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inนางศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์, inนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พื้นที่สีเขียวในอาคารชุดพักอาศัย ก้าวย่างแห่งเมืองยั่งยืน", CDAST-2008, 23 - 25 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย