การวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์แบบจำลองในรายวิชาระบบ ปฏิบัติการ