การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1

Publish Year National Journal 1
2013 exThunnawut Vivattavornwong, exParinya Srithanee, exVeeris Teerawut, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายและการสอบเทียบสำหรับเครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิคสำหรับบริเวณ Area 4.1 ในเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 84, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 43-58
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, exA. Jotisankasa, exV. Teerawut, exS. Seawsirikul, exT. Vivattavornwong, "Development of ICT Geotechnical Instrumentation and RemoteMonitoring System for Mae Moh Mine", International Symposium on Earthquake Hazard Potential and Preparedness for Safety in Coal Mining, 22 กรกฎาคม - 2 ธันวาคม 2011, ลำปาง ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exวีริศ ถีราวุฒิ, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, exธันวุฒิ วิวัฒน์ถาวรวงศ์, exยุตติกร สินสุขศรีวิไล, exสรศักดิ์ เซียวศิริกุล, "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเชิงลาดและระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายเหมืองแม่เมาะ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย