สารประกอบฟีนอลิก สมบัติต้านออกซิเดชันและสารให้กลิ่นของมะเดื่อฝรั่ง

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, "การศึกษาสารระเหยของผลมะเดื่อฝรั่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 510-514
2011 exจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 240-243
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ต่างๆ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย