ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของสารควบแน่น

Publish Year International Journal 7
2011 exWantana Klysubun, exYatima Thongkam, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, "XAS study on copper red in ancient glass beads from Thailand", Analytical and Bioanalytical Chemistry , ปีที่ 399, ฉบับที่ 9, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 3033-3040
2011 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Klaithong, exA. Niltharach, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exS. Na-Phattalung, exS. Limpijumnong, "Local structures of cobalt in Co-doped TiO2 by synchrotron x-ray absorption near edge structures", Current Applied Physics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า s279-s284
2010 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "X-ray absorption spectroscopy of indium nitride, indium oxide, and their alloys", Computational Materials Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 37-42
2010 exTongraar A , inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exRujirawat S , exLimpijumnong S, "Structure of the hydrated Ca2+ and Cl-: Combined X-ray absorption measurements and QM/MM MD simulations study", Physical chemistry chemical physics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 36, กรกฎาคม 2010, หน้า 10876-10887
2010 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exLimpijumnong, S, exJanotti, A, exVan de Walle, CG, exZhang, L, exDu, MH, exSingh, DJ, "Vibrational signatures of O-Te and O-Te-V-Cd in CdTe: A first-principles study", COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า S242-S245
2009 exL. Zhang, J., inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDu, M.-H, exD. J. Singh, exLimpijumnong S, "Publisher's Note: Comment on "Spectroscopic Signatures of Novel Oxygen-Defect Complexes in Stoichiometrically Controlled CdSe"", Physical Review Letters, ปีที่ 102, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2009, หน้า 209902-209902
2008 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNukeaw, J, exSungthong, A, exPorntheeraphat, S, exSingkarat, S.), exOnkaw, D, exRujirawat, S.), exRujirawat, S, exLimpijumnong, S.), exRujirawat, S., "Local structure of indium oxynitride from x-ray absorption spectroscopy", Applied Physics Letters, ปีที่ 93, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2008, หน้า 051903-051906
Publish Year International Conference 4
2011 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Limpijumnong, exM.-H. Du, exD. J. Singh, "First principles study of O defects in CdSe", the 26th International Conference on Defects in Semiconductors, 17 - 22 กรกฎาคม 2011, Nelson อื่นๆ นิวซีแลนด์
2010 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Local Structures of Cobalt in Co-doped TiO2 by X-ray Absorption Spectroscopy", The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and 7th Asian Meeting on Electro Ceramics, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2010, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายสาโรจ รุจิรวรรธ์, exนายจิติ หนูแก้ว, exนายชูกิจ ลิมปิจำนงค์, "สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอกซ์ของอินเดียมไนไตรด์ อินเดียมออกไซด์ และอัลลอยด์", International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2009); Symposium Q, 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exA. Janotti, exC.G. Van de Walle, exL. Zhang, exM.-H. Du, exD. J. Singh, "Vibrational Signatures of OTe and OTe-VCd in CdTe: A First Principles Study", The 5th Conference of the Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS-5), 7 - 11 กันยายน 2009, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม