การใช้เทคนิค AFLP ตรวจหาแถบดีเอน็เอที่สัมพันธ์กับลักษณะเชิงการต่อสู้ในไก่พื้นเมือง