การศึกษาโครงสร้างประโยคและถ้อยความเกี่ยวเนื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ในงานเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้", การประชุมวิชาการระดับชาติ“ศาสตร์แห่งภาษา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ และ 42 ปีภาควิชาภาษาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 13 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย