การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa(Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรไม้แดงในประเทศไทย", The 1st Environment Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis an Opportunity 22-25 March, 2011 Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย