พฤติกรรมของอนุภาคและเส้นโค้งความหนืดสำหรับกระบวนการผลิตนมผง

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Random Packing of Various Particle Sizes Distinct Element Method", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย