การผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยใช้วัตถุดิบจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทแป้ง(ต่อเนื่องปีที่ 4)

Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวน้ำทิพย์ เดชแพร, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "วิธีการทางสถิติในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอไฮโดรเจน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย