สรีรวิทยาของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทางเอนไซม์วิทยาในการผลิตไฮโดรเจน