การยืดอายุการเก็บรักษามะยงชิด

Publish Year International Conference 1
2012 exสิริลดา สิทธิวิชชาพร, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING ON SHELF LIFEOF MARIAN PLUM (Boucaburmanica Griff.)", 5th Shelf Life International Meeting (SLIM 2012), 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะการเจริญเติบโตและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิด", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย