ศึกษาอุปสรรคพร้อมแนวทางในการสร้างกลไกในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเชิงรูปธรรมของภาคประชาชน