โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาการผลิตพืชผักตามระบบ GAP เพื่อการส่งออก