สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Dipterocarpaceous ในประเทศไทย