การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "Mung-Gorn Lhak See: The Influence Expanding on Territory and Mission of Civilized Propagandain Southest Asia", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 129-130
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "Academic Role of Kasetsart University in Solving Agricultural Problems of Farmers at Namnow District, Petchaboon Province", การสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 7 "The 7th NRCT-ICSSR Joint Seminar on Inclusive Growth, Poverty Reduction and Human Security", 24 - 26 สิงหาคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inนางผ่องศรี จิตตนูนท์, inนายเวช เต๋จ๊ะ, "การเสริมพลังชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", Thailand Research Expo 2011, 26 - 30 สิงหาคม 2011, ห้องประชุมบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย