การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุน E-Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2012 inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเว็บไซท์เพื่อสนับสนุน e - Extension ในงานส่งเสริมการเกษตร", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย