การตรวจสอบส่วนประกอบจีโนม ของเชื้อพันธุกรรมกล้วยจากสถานีวิจัยปากช่องโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงกับระดับสปีชี่ส์และสปีชี่ส์ย่อย

Publish Year National Journal 1
2020 exรสมนต์ จีนแส, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างของดอกและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูของกล้วย 8 สายพันธุ์: กล้วยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 184-195
Publish Year National Conference 4
2016 exรสมนต์ จีนแส, exบังอร ยิ้มแย้ม, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผสมพันธุ์กล้วยและการเพาะเลี้ยงคัพภะในสภาพปลอดเชื้อ", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exชุติมา เงินมี, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจาแนกจีโนมกล้วยลูกผสมระหว่างกลุ่ม AAB และ ABB ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ PCR-RFLP", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 exอลิษา ภู่ประเสริฐ, exวารีรัตน์ ศรีฉ่ำ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเบต้าแคโรทีนกับส่วนประกอบจีโนมของกล้วย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” 18-20 พฤศจิกายน 2558 , 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exอลิษา ภู่ประเสริฐ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประกอบจีโนมกับลักษณะการหลุดร่วงของผลกล้วย", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เมืง เพชรบุรี ประเทศไทย