การศึกษานวัตกรรมการเคลือบผิวยางด้วยสารช่วยจับตัวในรูปสารประกอบเชิงซ้อนโดยเทคนิคโซล-เจล

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, exดร.รักษพงศ์ คุณานุรักษพงศ์, "Calcium silicate (CaSiO3) as alternative ionic coagulantand solid lubricant for ceramic molds in natural rubber latex film preparation", Rubber Chemistry and Technology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 645-660
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPrapaphan Phudkrachang, exRuksapong Kunanuruksapong, exAnuvat Sirivat, exSumaporn Kasemsumran, "An Innovative Measurement of Extractable Proteins from Concentrated Latex Containing Eggshell Calcium Oxide Compounds by Near-Infrared Spectroscopy", Spectroscopy Letters: An International Journal for Rapid Communication , ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2011 - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 29-39
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตสารประกอบแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่โดยวิธีไพโรไสส", การประชุมวิชาการทางสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10, 23 - 25 มีนาคม 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย