การศึกษาแอคชัวเตอร์จากวัสดุประกอบอลูมินาและยางธรรมชาติเชื่อมขวางโดยสารประกอบเปอร์ออกไซด์

Publish Year International Journal 5
2013 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ เดชเสน่ห์, exนายอารยะ อ้นทอง, exนายรักษพงษ์ คุณานุรักษพงษ์, exศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์, "Electromechanical responses of dielectric elastomer composite actuators based on natural rubber and alumina", Journal of Elastomers and Plastics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013 - มิถุนายน 2012, หน้า 143-161
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exChareumwut Pansa-Ard, exYanee Pornchaisiriarun, "Electrical Properties of Novel Lead Zirconate/Synthetic Rubber Composite Materials", Energy Research Journal , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 34-37
2012 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exChaisakrenon, Sarunya, exBanchong, Ancharee, exKunanuruksapong, Ruksapong, exSirivat, Anuvat, "Mechanical and electrical properties of alumina/natural rubber composites", Journal of elastomers and Plastics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 21-41
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exLongtong, M., exSirivat, A., exKunanuraksapong, R., "Electrical and electromechanical properties of alumina/natural rubber STR 5L composites", Materials Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 100-106
2011 exAraya Onthong, exSudarat Datsanae, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Electromechanical Properties of Dielectric Electroactive Elastomer Actuators based on Alumina/Natural Rubber", IEICE Technical Report, ปีที่ 111, ฉบับที่ 299, พฤศจิกายน 2011, หน้า 35-38
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exAraya Onthong, exSudarat Datsanae, "Electromechanical response of dielectric composite actuators", International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology, 21 - 23 ตุลาคม 2011, Kathmandu อื่นๆ ราชอาณาจักรเนปาล
2010 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exPiraya wongpingthong, exAssociate Prof.Anuvat Sirivat, exRaksapng Kunanuraksapong, "An innovation of embedded alumina/acrylic rubber composite materials", The 14th International Conference on NIRS spectroscopy, 10 - 17 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย