โครงการการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (โครงการวิจัยร่วม)

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเขื่อนกันคลื่นเพื่อแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exณัทธร แก้วภู่, exวราทิพย์ บัวแก้ว, "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจาลองคณิตศาสตร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย