การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด