การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอมรรัตน์ แสงทอง, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimate soil carbon stock in mixed deciduous forest in the Sirindhorn international environmental park, Thailand", Advances in Environmental Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 26, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 64-67
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ แสงทอง, "การสูญเสียคาร์บอนในดินของพื้นที่ป่าไม้", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 - 24 เมษายน 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 9 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย