การวิเคราะห์ยีนที่สร้างโปรตีนซึ่งมีส่วน Luecine-Rich Repeat ในเชื้อก่อโรคเลปโตสไปโรซิสสายพันธุ์ Leptospira borgpetersenii ในระดับโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2013 exSupachai Nitipan, exTepyuda Sritrakul, exAnthicha Kunjantarachot, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of epitopes in Leptospira borgpetersenii leucine-rich repeat proteins", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 46-57
Publish Year National Journal 1
2013 exศุภชัย นิติพันธ์, exจิติพร ประชุมวรรณ์, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบยีน Putative Leucine-rich Repeat LBJ_2271 Orthologs ในจีโนมของเชื้อ Leptospira borgpetersenii ซีโรวาร์ Sejroe", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2013, หน้า E1-E14
Publish Year National Conference 1
2015 exChattip Suphatpahirapol, exThu-Ha Nguyen, exLukas Mach, exSupachai Nitipan, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exDietmar Haltrich, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of Leptospiral Leucine-Rich Repeat Gene Expression in Escherichia coli", The 53rd Kasetsart University Annual Conference, 2015, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย