การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

Publish Year International Journal 1
2014 exAnthicha Kunjantarachot, exWeiwei Yan, exSean P. McDonough, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGunjana Theeragool, exYung-Fu Chang, "Immunogenicity of Leptospira interrogans Outer Membrane Vesicles in a Hamster Model", J Vaccines & Vaccination, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - ตุลาคม 2014, หน้า 1-9