การศึกษารูปแบบบูรณาการระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร

Publish Year National Conference 1
2012 exภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล1, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย