โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค (ภาคตะวันออกและเขตปริมณฑล)

Publish Year National Conference 2
2013 inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นวัตกรรมตัวแบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ Logistics ในอุตสาหกรรมไหมไทย", การประชุมวิชาการหม่อนไหม, 25 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพรรณวิภา พุฒิภาษ, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทสารเคมีที่ใช้ในโรงงานฟอก-ย้อมสิ่งทอ", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 , 8 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย