การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Adipate-Co-Terephthalate)", Advanced Materials Research, ปีที่ 335-336, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2011, หน้า 762-768
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรัตนวรรณ มกรพันธุ์, "การศึกษาสมบัติเชิงกลและความร้อนของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์ พอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 20-24
Publish Year International Conference 4
2013 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Study and Preparation of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly (lactic acid) and Poly (butylene adipate-co-terephthalate)", innoBioPlast2013, International Conference & Exhibition, 24 - 26 มกราคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exMagaraphan, R., "Preparation, characterization and properties of ternary blends with epoxidized natural rubber, poly (lactic acid) and poly (butylene adipate-co-terephthalate)", 2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2011, 28 ตุลาคม 2011
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly (lactic acid) and Poly (butylene adipate-co-terephthalate)", The Third Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 7 พฤศจิกายน 2011 - 8 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Development of mulch film from natural rubber and poly (lactic) acid", InnoBioplast 2010, 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด", สัมมนาผลงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic forum), 25 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "ฟิล์มคลุมดินจากโพลีแลคติกแอซิด อีโคแฟล็กซ์และยางพารา", หน่วยงานภายนอกและภายใน, 2011
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโพลีแลคติกแอซิด อีโคแฟล็กซ์และยางธรรมชาติอิพอกไซด์", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2012