การพัฒนาวัสดุนาโน เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/การห่อหุ้มระดับนาโนของอนุภาคนาโนแอสคอร์บิลไดปาล์มิเตทในไคโตซานโดยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤตและการคลอสลิงค์