การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

  • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2553-2556)

  • inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

  • inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2014 exนางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Surface coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through rapid expansion of supercritical CO2 solutions", Journal of Supercritical Fluids, ปีที่ 89, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 106-112
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์, "Improvement of Moisture Resistance of a Biodegradable Material by Coating with poly(trifluoroethyl methacrylate) through Rapid Expansion of Supercritical Solutions Process", Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2013, มอนทรีออล แคนาดา
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exอรวรีย์ ราชรักษ์, "การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยอนุภาคนาโนฟลูออโรพอลิเมอร์โดยเทคนิคการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย