การใช้น้ำกามสังเคราะห์เพื่อเพ่มสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาว