การใช้นิวเคลียร์ - COS (Chitooligasaccharide) ในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อสุกร