ภาวะผู้นำและการปฎิบัติการบริหารคุณภาพในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, exLawrence D. Fredendall, exR. Stephen Cantrell, "Leadership and quality management practices in Thailand", International Journal & Production Management, ปีที่ 31, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1048-1070