ผลการใช้นมผงเทียมทดแทนนำนมแม่โคต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกโคนม

Publish Year National Conference 1
2011 exวรรณวิษา ไทยเที่ยง, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนน้ำนมโคด้วยนมผงเทียมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 10 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย