การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้