ความคาดหวังของโรงแรมที่มีเครือข่ายนานาชาติต่อ สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิตใหม่