การศึกษาผลของชนิดแอลกอฮอล์และตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้ว