การสังเคราะห์พอลิฟลูอรีนไวนิลีน/โกลด์นาโนคอมโพสิท และการคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัมสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์พอลิเมอร์ไดโอตเปล่งแสง