การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภินัทธ์ ลัดลอย, exสุพิตรา บุญสม, "การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย