การสำรวจความหลากหลากพรรณพืชระดับท้องถิ่น ต. ศรีมงคล และ ลุ่มสุ่ม สหกรณ์หนองปรือ หนองมะค่าโมง จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี.

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exThulani Sihle Methula, exNaris Bhumpakphan , exSompoch Maneerat, "Species Composition of Understory Vegetation and Large Herbivore Abundance in Burnt and an Unburnt Deciduous Dipterocarp Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailan", International Research Journal of Biological Sciences _, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, หน้า 7-15
2008 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exHardawati Yahya, exS. Bhumibhamon, "Diversity status and Sustainable uses of some minor forest products in Ban Thung Sung Community Forest in Krabi Province, Thailand.", Journal of Sustainable Development. , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 69-74
Publish Year National Journal 5
2013 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายของพืชมีดอกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2013, หน้า 11-42
2012 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสุรินทร์ แข่งขัน, exสุวิทย์ แสงทองพราว, "การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2012, หน้า 64-79
2011 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exจิณนา เผือกนาง, "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของราษฎรท้องถิ่นที่ป่าบ้านช่องแคบ สามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", Journal of Tropical Plants Research , ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 32-44
2011 exปาหนัน กันหาสินธุ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 33-42
2009 exคมกริช เศรษบุบผา, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมูเซอดำ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 29-39
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายมานพ ผู้พัฒน์, exนายชัยณรงค์ วิทยาวงศ์รุจิ, "การสำรวจความหลากหลายพรรณพืชระดับท้องถิ่น ต. ศรีมงคล และ ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี", การประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติ โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552 , 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายมานพ ผู้พัฒน์, exนายชัยณรงค์ วิทยาวงศ์รุจิ, "การสำรวจความหลากหลาย พรรณพืชระดับท้องถิ่น ต. สหกรณ์นิคม หนองรี หนองปรือ และ หนองมะค่าโมง จ.กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี. จ.กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี.", การประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติ โครงการสำรวจและ รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552 , 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย