การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่งเพื่อการการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา