การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีสาขาวิชานันทนกาลศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะศึกษาศาสตร์ มก.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2553-2554)

  • inดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

  • inดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์