การศึกษาสถานะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์; กรณศึกษากลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน