การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ในเดือนสุดท้ายก่อนปลดระวาง

  • สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553

  • inนางอรทัย จินตสถาพร

  • inนางอรทัย จินตสถาพร

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 2
2012 inนางอรทัย จินตสถาพร, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโภชน์ ทับเจริญ, "การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่ไข่ปลด 1) ศึกษาคุณภาพเนื้อทางกายภาพ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3, 21 - 22 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรทัย จินตสถาพร, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, "การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ไข่ปลด2) การทดสอบการยอมรับ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 , 20 - 21 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย