การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก

Publish Year International Conference 1
2013 exดร.วินัย ปิติยนต์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exS. U-raichen, exD. ATHINUWAT, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Disease and insect pest management of kale with mixture of antagonistic microbes and plant extracts", 10 th International Congress of Plant Pathology, 25 - 30 สิงหาคม 2013, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exวินัย ปิติยนต์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารสกัดพืชเพื่อจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของคะน้าอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย