สมบัติการต้านไวรัสของโปรตีนต้านจุลชีพจากกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon

Publish Year International Journal 1
2012 exPonprateep, S, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์, exSomboonwiwat, K, exTassanakajon, A, "Gene silencing reveals a crucial role for anti-lipopolysaccharide factors from Penaeus monodon in the protection against microbial infections", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 26-34
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์, exSirikwan Ponprateep, exKunlaya Somboonwiwat, exNoppawan Woramongkolchai, exAnchalee Tassanakajon, "Gene organization and functional analysis of anti-lipopolysaccharide factor-6 from theblack tiger shrimp Penaeus monodon", Ninth International Marine Biotechnology Conference, 8 - 12 ตุลาคม 2010, Qingdao อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน