ศึกษาผลของปริมาณและรูปแบบของผนต่อการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในชั้นน้ำใต้ดินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)