ศึกษาผลของปริมาณและรูปแบบของผนต่อการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในชั้นน้ำใต้ดินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์