การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือขจ่ายสาธารณสุขจังหวัด