กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่ าชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านพุเตยตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 55-71
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการนานาชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7" ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน, 29 - 30 กรกฎาคม 2011, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 2555 (Payap University Research Symposium 2012), 17 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย