การประมาณค่าโวลาติลิตี้ของราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพฯด้วยตัวแบบพลศาสตร์